پست های پیرامون

1 هفته پیش
آموزش فنی سیستم روغن کاری
وظیفه روغن موتور بطورکلی کم کردن اصطحکاک قطعات داخلی موتور و جلوگیری از گرم شدن قطعات و در نتیجه کم کردن سایش قطعات داخل موتور خواهد.
1 هفته پیش
دی 23، 1395
دی 22، 1395
دی 21، 1395
دی 21، 1395

آخرین ویدئو ها