دلایل وداع بسیاری از برند های معروف به رغم شایستگی

دلایل وداع بسیاری از برند های معروف به رغم شایستگی

صنعت خودرو را باید از هر بعد، چه قوانین تولید و تکنولوژی و چه قوانین فروش و بازاریابی، همچنین خدمات، یک صنعت کامل نامید کهه همواره الگوی دیگر صنایع قرار میگیرد.

هر محصولی با ویژگیهای خاص خود جوابگوی نیاز بخشی از جامعه است یا به عبارت دیگر بر اساس یک نیاز شکل گرفته که میتواند متعلق به عامه یا قشر خاصی از جامعه باشد. به هر صورت از آغاز فعالیت صنعت خودرو تا امروز هزاران مدل خودرو تولید شــده و جالب این است که خودروها از یک بعد به انسانها شبیه هستند، یعنی در گذر زمان عده ای ماندگار و عدهای فراموش شدنی هستند.

حتی برخی خودروها خوش نام و برخی دیگر بدنام خواهند بود. به عبارت دیگر هر سازندهای با تولیدات خود که با بخشهای طراحی-فنی و مهندسی-تکنولوژی-فروش و بازاریابی و خدمات و کیفیت مورد ارزیابی قرار میگیرد یک شناسنامه برای خود تشکیل میدهد.

در این شناسنامه پارامترهای گوناگونی ارزیابی میشود و در نهایت شخصیت آن تولیدکننده شکل میگیرد که به نوعی میتوان آنرا برند تولیدکننده نامید. با شنیدن نام برخی برندها ناخودآگاه مفاهیم خاصی به ذهن انسان خطور میکند، خاص بودن، اشــرافیت، امنیت، اعتماد، کیفیت، نوآوری، زیبایی و ... . شــاید گفتن این نامها به کلام ســاده باشد، اما در عمل بســیار پیچیده است. برای دســت یافتن به هر کدام از این واژه ها، برند شــما باید چالشها و پروســه های گوناگونی را طی کند.

 به یاد داشــته باشــیم که تنها تبلیغات نمیتواند عامل برندســازی باشد بلکه به اصطلاح معروف، مشک آن است که خود ببوید. در اصل تجربه مصرف کنندگان و حسی که از مجموعه شما دریافت میکنند، خود برندسازی است. برخورد اجتماعی پرسنل، پوشش آنها و محیط فیزیکی کار شــما و از سوی دیگر نگرشتان به بازار-مشتری و تولید نیز در برندســازی تاثیرگذار است.

یعنی برندسازی امری فرمایشی و یک طرفه، از سوی تولیدکننده نیست بلکه به صــورت طبیعی و با قضاوت و ارزیابی مصرف کننده صورت میگیرد و طرح این سوال که آیا محصول تولیدی ارزش بیشتری از بهای خــود دارد یا کمتــر؟ که در صورت مثبــت بودن بخش اول این ســوال خود عامل مهمی اســت برای ساخت برند شما به صورت طبیعی.

به طور مثال ژاپنی ها را باید استاد برندسازی نامید، برندهایی چون تویوتا-نیسان- هوندا در همه ابعاد به مشتری خود توجه میکنند و به نوعی هر برنامهای که دارند، هدفش در اصل رضایت مشــتری است، بهبود کیفیت-تکنولوژی-امنیت-مسائل رفاهی –خدمات فروش و پس از فروش به مشتری برمیگردد و اتفاقا همین رضایت مشتری برندساز و باعث میشود نام و نشان شما هیچگاه از حافظه تاریخی پاک نشــود و جامعه هر روز خبر جدیدی از شما بشنود یا شاهد رخداد و اتفاقی جدید باشد.

باید توجه داشت که برندسازی از داخل سازمان باید صورت پذیرد. اگر در یک سازمان ارتباط درست و تعریف شده همراه با احترام بین پرسنل و مدیران وجود داشته باشد، این امر به خارج سازمان یعنی مشتریان نیز به درستی انتقال مییابد.

به طور مثال شرکت نیسان ژاپن سرمایه گذاری عظیمی روی منابع انسانی خود انجام میدهد و جدا از توجه ویژه به مباحث تکنولوژی،تولید و کیفیت، به بحث منابع انسانی نیز توجه ویژهای دارد چراکه مطابق فرهنگ ژاپنی در نهایت مشتری مداری بهتری صورت خواهد گرفت. برند در اصل با مسائل روانی مصرف کنندگان ارتباط دارد، یعنی مصرف کننده به لحاظ تجربه خود و دیگران به لحاظ روحی و روانی باید این آمادگی را داشته باشد تا محصول شما را انتخاب کند و بزرگترین تبلیغ برای او حافظه تاریخی او به حســاب می آید. یادمان باشــد بســیاری از خودروسازان محصولات خوب و شاید عالی تولید میکردند اما ارتباط با مشتری و بازار را درک نمیکردند و تنها برای قشری خاص از لحاظ مالی یا خودرو دوستان شناخته باقی ماندند.

برند شناسنامه معرفی فعالیت و دیدگاه شما و در نهایت میزان اعتماد و ارزیابی آینده فعالیت هــر نهاد تولیدی و اقتصادی است. اگر قوانین بازار را نشناسیم و مشتری را درک نکنیم و خواســته های او را ارج ننهیم، هرچقدر هم که قوی باشیم از حافظه جامعه محو میشویم و این داستان تلخ وداع بسیاری از برندهای معروف حین شایستگی آنها بود.

نظرات

آخرین ویدئو ها