چرا ضعف کیفی در خودروهای باری مشهود تر است؟

چرا ضعف کیفی در خودروهای باری مشهود تر است؟

گزارش های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایــران از وانت ها، کامیونت ها، کامیون ها و کشــنده های تولید داخل، نشان از پایین بودن ســطح کیفی اغلب این خودروها دارند.

 نه تنها گزارش های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایــران بلکه نظرســنجی از مالــکان و راننــدگان وانت ها، کامیونت ها، کامیون ها و کشــنده های تولید داخل، نشان از پایین بودن ســطح کیفی اغلب این خودروها دارند. وقتی ازمیان10 مدل خودروی سنگین ،7مدل در قعر جدول کیفی قرار می گیرند و از میان 7وانت تولیدی نیز 6وانت همین وضعیت را دارند،یعنی 76درصد وانت ها و خودروهای سنگین تولید داخل در پایین ترین سطح کیفی قرار دارند. کارشناسان دلیل اصلی این معضل را تثبیت قیمت و رکود بازار می دانند.

البته این تثبیت قیمت ناشــی از رکود بازار است وگرنه در بخش خودروهای سنگین،اختیار تعیین قیمت خودروهای تجاری نه با شورای رقابت بلکه با خود تولید کنندگان است. اما از سوی دیگر تحریم ها نیز در سال های اخیر موجب شد با کاهش درآمدها، مشتریان به خودروهای سنگین ارزان تر روی بیاورند که از سطح کیفی پایین تری نیز برخوردارند. همچنین امکان همکاری و تعامل با تجاری سازان بزرگ خارجی از بین رفت و این امر خود به یک عقب ماندگی تکنولوژیکی انجامید که تاثیرات خود را بر ســطح کیفی محصولات نیز آشــکار کرده است.

گرچه در ابتدای سال جاری تمامی هزینه های تولید خودروهای ســنگین اعم ازمالیات بــر ارزش افزوده، حقوق و دستمزد کارگران و نرخ ارز مبادله ای افزایش یافت و ســازندگان خودروهای تجاری برای جبران ، علاقه مند به افزایش قیمت بودند اما ایــن افزایش قیمت با وجود این که اختیار تعیین قیمت خودروهای تجاری نه با شورای رقابت بلکه با خود تولیدکنندگان اســت، به علت نبود کشش در بازار چندان اعمال نشد و با خارج شدن تولید از صرفه، تیراژ نیز تکان قابل توجهی نخورده و در اغلب ماه های سال میزان تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهشی بوده است.

برخی کارشناســان معتقدند این تثیبت ناگزیر قیمت، در کاهش کیفیت نیز مزید برعلت شده است. در بخش وانت نیز به رغم افزایش تیراژ تولید، مشتریان حق انتخاب چندانی ندارند و مجبور به تامین خودروی مورد نیاز خود از میان چند خودرو با کیفیت پایین هســتند. با وجود کیفیت پایین وانت های داخلی برخی از آن هــا در ماه های اخیر با افزایش قیمت نیز مواجه بوده اند.البته خودروسازان این افزایش قیمت را ناشی ازبالا رفتن هزینه های تولید، ارتقای سطح کیفی خودرو مطابق اســتاندارد های قانونی، افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات و خروج برخی اقلام کلیدی از شمول ارز مبادله ای می دانند ومعتقدند ارتقای وانت ها به یورو4برای پوشش استاندارد های قانونی کشــور و اضافه شدن برخی قطعات به همین منظور و نیز ارتقای قطعات موجــود در این افزایش قیمت مزید بر علت شده اســت. با این حال، امید می رود با آغاز همکاری با شرکای خارجی و حضور خودروسازان جهانی در ایران برای سرمایه گذاری روی تولیدات مشترک بار دیگر شاهد افزایش کیفیت خودروهای ســنگین و نیز تنوع بخشــی به آن ها با رونمایی و عرضه محصولات جدید باشیم.

نظرات

آخرین ویدئو ها