رضایت 80درصدی مشتریان از رنو داستر

رضایت 80درصدی مشتریان از رنو داستر

براساس نظرســنجی بخش CRM نگین خودرو از مشتریان رنو داستر ، نزدیک به 80 درصد، با اعلام رضایت از این خودرو ، خرید داســتر را به دیگران توصیه می کنند.

براساس نظرســنجی انجام گرفته از ســوی بخشCRM نگین خودرو از مشتریان رنو داستر،نزدیک به 80 درصد از خریداران این خودروی اروپایی،با اعلام رضایت از این خودرو،خرید داســتر را به دیگران توصیه می کنند. بخش ارتباط با مشتریان نگین خودرو به عنوان نماینده رســمی رنوی فرانسه در ایران، در یک نظرسنجی گسترده از خریداران این خودرو، میزان رضایت آن ها را از این شاســی بلند اروپایی ارزیابی کرده است که بر اساس آن بخش قابل توجهی از مشــتریان، با اعلام رضایت از رنو داســتر اعلام کردند خرید این خودرو را به دیگران توصیه می کنند. 

براساس نظرسنجی بخشی ارتباط با مشتریان(CRM) نگین خودرو از 180 نفر خریداران رنو داستر که طی سه سال گذشته این شاسی بلند اروپایی راخریداری کرده اند، خریداران این خودرو میزان رضایت کلی خود ازداستر را خوب و عالی اعلام کرده اند که نشان از موفقیت این خودرو نزد خریداران دارد. رنو داستر با توجه به امكانات، توان فنی و قابلیت هایی که دارد والبته با در نظر گرفتن نشان رنو به عنوان یک خودروساز با سابقه اروپایی ، خودرویی اقتصادی است و مشتریان این خودرو هم این مساله را تایید کرده اند، به گونه ای که 24 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی ،میزان رضایت از قیمت خودرو نسبت به خودروهای هم تراز اروپایی را در سطح عالی اعلام کرده اند.

و 59درصد نیز در این بخش گزینه خوب را برگزیده اند تا به این تریب 83 درصد از خریداران داستر حاضر در این نظر سنجی رضایت بالایی از قیمت خرید این خودرو داشته باشند . میزان رضایت مشــتریان داســترازایمنی و ســواری این خــودرو رقم بسیار بالایی است به گونه ای که 93درصد از خریداران داستر در این زمین گزینه های عالی و خوب را انتخاب کرده اند که نشان از رضایت بالای آنها از ایمنی و راحتی سواری رنو داستر دارد.

نظرات

آخرین ویدئو ها