انتظار مشتریان از عرضه کنندگان برندهای لوکس

انتظار مشتریان از عرضه کنندگان برندهای لوکس

از آنجا که مشتریان پول بسیار زیادی بابت خرید این دســته از خودروها پرداخت مي کنند، این خــودرو ها را مانند ســرمایه خــود می داننــد و نگراني آنها از افت قیمت در گذر زمان است

یكی ازدغدغه هــای بزرگ خریــداران خودروهای لوکس با توجه به قیمت بالای این گروه خودروها، نگراني از افت قیمت آنها در گذر زمان است زیرا با ورود مدل های جدید بازارخودروهاي کارکرده و مدل های قدیمي قاعدتا تحت شعاع قرار مي گیرد. تا جایی که این دغدغه درانتخاب و خرید مدل خودرو بسیار تعیین کننده می شود.

از آنجا که مصرف کننده هزینه بسیار زیادی بابت خرید این دســته از خودروها پرداخت مي کند، این گروه خریداران خــودرو را مانند ســرمایه خــود می داننــد. در حقیقت خودروهای لوکس ازنگاه بازارمانند یک سپرده و سرمایه هستند. هرچند این نگاه در جوامع بین المللی به این شكل نیست و خودرو نیز مانند بسیاری از کالاهای دیگر، مصرفی شمرده می شــود و همانند سایرین دارای افت قیمت زیاد و البته قابل قبول اســت.  ولی این روند در ایران این گونه نیست چراکه خودروی خریداری شده از کشور مبدا، پس از طی مســیر تجاری، متحمل حقوق و عوارض گمرکي و هزینه های بسیاری مي شــود که قیمت آن را گاهي تا دو برابر افزایش می دهد، در نتیجه خریداران ایرانی با قیمت بیشتری نســبت به بازارهای بین المللی خودروی لوکس خودرا تهیه می کنند.

مساله دوم که منجر به تفاوت نوع بازار ما نسبت به بازارهای بین المللی می شــود، میزان نرخ تورم داخلی است که هر ســاله به طور معمول روند افزایشــی دارد و آثار آن را در قیمت اکثر کالاها می توان مشــاهده کرد. روند افزایشي قیمت خودرو هم حاصل نرخ تورم و افزایش نرخ ارز است بنابراین خودرو نیزازاین قضیه مستثنی نیست. در نتیجه نمی توان همان روند کاهشی و افت قیمت خودرو درجهان را براي بازار ایران نیز  انتظار داشــت. حال با این تفاسیر، خریداران خودروهایل وکس ازعرضه کننده این محصولات انتظــار دارند با تدابیر و مدیریت مناســب، قیمت گذاری کارشناسی شده، محاسبه روند بازار، آینده نگری حرفه ای، کنترل بازار خاکستری و ...  ســعی در کنترل میزان افت قیمت خودروهاي دست دوم کنند و باعث کاهش  دغدغه مشتریان خودروهاي لوکس شــوند.

از سوي دیگر نادیده گرفتن این دغدغه و عدم توانایی در کنترل آن، ضرر مالی بزرگی به خریداران یک برند لوکس در بازار ایران تحمیل می کند که نتیجه آن چیزی جز بی اعتمادی مشتریان به آن نماینده یا شــرکت و در نهایت کاهش ســهم بازار آن برند نخواهد بود، آسیبی بسیار بزرگ که جبران آن بسیار بزرگ تر و پیچیده تر است. در حال حاضر در بازار خودروي ایران می توان برندهای لوکس موفقی را از این حیث یافت  که هوشمندانه و با تدابیر کارشناسی توانسته اند در حفظ ارزش ثانویه خودروی مشتریان خود موفق عمل کنند و در نتیجه رضایت مشتریان و وفاداری آنان را نسبت به برند خود به همراه داشــته باشند؛ برندهایی نظیر پورشه و لكسوس از این دسته اند.

از طرفي هستند شرکت هایي که متاسفانه با  بالا بردن قیمت در یک مقطع و رها کردن بازار و کاهش قیمــت در مقاطع زمانی دیگر آن هم با شــیب های تند و به دور از هر نوع آینده نگری زیان هنگفتي را به مشــتریان خود تحمیل کرده اند. کم توجهی به فهرست آپشن ها و امكانات در زمان خرید و واردات و درنهایت افت شدید ارزش خودروهای کار کرده برخي خودروهاي لوکس باعث شده است اعتماد خریداران نسبت به این گونه برندهای هرچند محبوب، کم شود. به عنوان مثال بررسي روند بازار نشان می دهد جذابیت براي خرید و فروش محصولات 2015 و 2016 برند مرسدس بنز برای مدل E250 حتی با قیمتی بالاتر باز هم بیشتر از محصولات هم کلاس ب ام و است. این گونه مسائل مي تواند دلیلي برای کاهش سهم یک برند دربازارباشد. لذا شایسته است وارد کنندگان و ارائه کنندگان خودروهاي با برند لوکس در مواردي همچون قیمت گذاري منطقي و شرایط فروش ، دقت بیشتري به خرج دهند و از هرگونه افزایش و کاهش های شــتاب زده و غیرحرفه ای اجتناب ورزند و همیشه این نكته را درنظرداشته باشند که این امرحفظ ارزش برند، رضایت مشتری و در نهایت حفظ بقای برند را در بازار به همراه خواهد داشت.

نظرات

آخرین ویدئو ها