بازگشت سوپراسپرت نیسان به ایران

بازگشت سوپراسپرت نیسان به ایران

دومین خوردو Nissan GTR ۲۰۱۷ وارد خیابانهای ایران شد.

نظرات

آخرین ویدئو ها