درآرزوی هـوای پـاک

درآرزوی هـوای پـاک

حزب کارگر هلند در تلاش است فروش تمام خودروهای...

حزب کارگر هلند در تلاش است فروش تمام خودروهای بنزینی و دیزل را تا سال2025 در این کشور ممنوع کند. این پیشنهاد مورد موافقت احزاب اقلیت پارلمان هلند نیز قرار گرفته است و میتواند به این معنا باشــد که از9 ســال آینده تنها خودروهایی با سوخت جایگزین-همانند خودروهای تمــام الکتریکی-میتوانند در بازار هلند به فروش برسند. سالیان سال اســت که رهبران کشورهای اروپاییان ممنوعیت های مشابهی سخن میگویند. به عنوان مثال به گفته منابع آگاه قرار است در مناطق مختلف پاریس محدودههای خودروهای بدون آلایندگی مشــخص شــود، اما این اقدام حزب کارگر هلند نخســتین ممنوعیت رسمی خودروهای دارای موتور احتراقی است.
این طرح یک ســال بعد از پیوســتن هلندبه ائتــلاف بین المللی خودروهای بــدون آلایندگی ZEV مطرح میشــود که با هدف ســاخت خودروهای جدید تمام الکتریکی تا سال 2050 تشکیل شده است. بازار خودروی هلند تا همین الان از سریعترین رشد برای خودروهای با سوخت جایگزین برخوردار بوده است که براساس آمار تقریبا از هر ده خودروی خریداری شــده یکی از آنها از نیروی برق برای حرکت خود بهره میبرد.
انگلستان نیز شاهد رشد سریع تقاضا برای این نوع از وسایط نقلیه بوده، هرچند فروش کلی خودروهای با سوخت جایگزین در آن نسبتا اندک است. رشد صعودی فروش خودروهای با سوخت جایگزین، علیرغم کاهــش یارانه های دولتی مربوط به خرید این دســت از ماشینها صورت میگیرد.
پیش از این خریداران خودروهای با سوخت جایگزین از یارانه 5 هزار پوندی برخوردار میشدند، اما حالا میزان این یارانه دولتی به 2 هزار و 500 پوند کاهش یافته است. لندن نیز تنها چهار سال با اجرایی شدن یک محدوده پاک موســوم به  ULEZ فاصله دارد و این به آن معناست که تمام خودروهای موجود در این محدوده باید ملزومات سفت و سختی را در خصوص آلایندگی رعایت کنند. انتظار می رود اکسید نیتروژن و ذرات معلق ناشی از خودروها در نتیجه برقراری این محدوده نصف شود انتظار میرود اکســید نیتروژن و ذرات معلق ناشی از خودروها در نتیجه برقراری این محدوده نصف شود.
بــا پرفروش بــودن خودروهــای با ســوخت جایگزیــن و وضع محدودیتهای قانونی ســفت و ســخت تر چه مدت طول خواهد کشید تا موتورهای احتراقی یا به طور کامل ممنوع شوند یا به لحاظ قیمتی از دور بازار خارج شوند؟ از آنجا که در شهرهای بزرگ ایران، خصوصا تهران نیز مساله آلایندگی و وسایل نقلیه بسیار بحث برانگیز بوده و هست، در اینجا برای دســت یافتن به دیدگاهی روشنتر به برخی از موثرترین شیوههایی نگاه میکنیم که در شهرهای بزرگ جهان برای مساله آلایندگی خودروها به اجرا درآمده است؛ هرچند برخی ازاین شیوهها در شهرهای بزرگ کشور نیز به اجرا در میآیند.


اسلو، نروژ- ممنوعیت رانندگی خودروهای شخصی در مرکز شهردر سال2019

پایتخت کشور نروژ در نظر دارد از سال2019رفت و آمد ماشینهای شخصی را در مرکز این شهر ممنوع کند. این اقدام بخشی از برنامه دولت جدید نروژ برای کاهــش 50درصدی گازهای گلخانهای تا سال 2020نسبت به میزان ثبت شده در سال 1990و همچنین کاهش 20 درصدی ترافیک تا ســال2019و کاهش30درصدی تا سال2030است.

بر اســاس این طرح خطوط رفت وآمد دوچرخهها افزایش خواهد یافت و دولت برای خرید دوچرخه هــای الکتریکی به مردم یارانه پرداخت خواهد کرد.

روتردام، هلند- ممنوعیت رفــت و آمد خودروهای دیزل قدیمی از ژانویه2016

از ژانویه سال2016خودروهای دیزلی که قبل از سال2001ساخته شــده بودند و همچنین تمام خودروهایی که تولیدشان به قبل از سال 1992بازمیگشت، برای بهبود کیفیت هوا از عبور و مرور در جادههای مربوط به بخشهای شمالی شهر منع شدند. رانندگان خاطی برای زیر پا گذاشتن این ممنوعیت90یورو جریمه میشوند. این ممنوعیت بخشــی از راهبرد دولت هلند است که12میلیون یورو را برای کاهش25درصدی آلودگی هوای شهر اختصاص داده است. خودروهای دیزلی که پیش از سال 2005ساخته شده اند از سال 2018 شامل این ممنوعیت خواهند شد و به عنوان بخشی از این طرح ایستگاه های شــارژ بیشتری برای خودروهای الکتریکی ساخته و همچنین تسهیلات بیشــتری برای دوچرخه سواری در نظر گرفته خواهد شد.
لندن، انگلستان- محدوده با آلایندگی کم در سال 2020
طبق این برنامه تمام خودروها ، ون ها و تمام خودروهای با موتورهای دیزل باید مطابق با استاندارد یورو 6 باشند و خودروهایی که بیش از پنج سال از عمرشان میگذرد و از اول ژانویه2006به ثبت رسیدهاند باید طبق استاندارد یورو4باشند. خودروهایی که از این استانداردها برخوردار نباشند برای رفت و آمد در این محدوده باید هزینهای اضافی پرداخت کنند. این محدوده شامل ناحیه طرح ترافیکی می شود که از سال2003مشخص شده و از روزهای دوشنبه تا جمعه خودروها برای ورود به آن از ساعت 7 صبح تا 6 بعد از ظهر باید بهایی پرداخت کنند، مگر آنکه خودروهای با آلایندگی کم باشند.

نظرات

آخرین ویدئو ها